Pērkons Pērkons http://www.perkons.lv Gospodars Vlads<p>DrÄ“gnajā astotā decembra naktÄ«, kad laikrādis apklusa kluss it kā miris, mākoņi izlaida pÄ“dÄ“jo tvaiku un izdzisa tumsā, atklājot pilnmÄ“ness bālo vaigu, kas pielÄ“ja pilnu Ä“rmÄ«gas gaismas pils torņa logu, telpu un zārku tās vidÅ«. <br /><br />Tur, tapsÄ“tā &scaron;Ä·irstā, kas rubÄ«niem rotāts, gulÄ“ja Ä·Ä“niņu Ä·Ä“niņ&scaron; Vlads, kur&scaron; tonakt taps slavÄ“ts un Ä«pa&scaron;i godāts, ar sevi&scaron;Ä·u maltÄ«ti, kur netiks ciests bads. VÄ“l mirklis viens un vÄ“l viens vai divi, kad Sdals, kas lielākais draugs un praktiski brālis, Ä·Ä“niņu cels un uzdzÄ«vot sauks.<br /><br />VÄ“l mÄ“nesi iepriek&scaron; vai varbÅ«t pirms diviem, Vlads pārveda pilÄ« zirnekli lielu ar spalvainām kājām un sarkanu krustu. VÄ“l nedēļu atpakaļ, varbÅ«t pat divas, Vlads zirneklim dzÄ“sa no muguras krustu, bet pa&scaron;u, cie&scaron;ā Gordija mezglā, iekāra virvÄ“ pie pils torņa sienas.<br />Tad dzÄ«res &scaron;im dzÄ“stajam simbolam godā, kas likvidÄ“s bailes no krustiem kā sugas, un Ä·Ä“niņ&scaron; dos posmkājim cildenu vārdu, lai tautā vÄ“l ilgi nenorimst runas.<br /><br /> VÄ“l, blakus &scaron;im jaunajam mo&scaron;Ä·im uz grÄ«das, saÄ·Ä“dÄ“ts trejās sudraba Ä·Ä“dÄ“s, nikni rÅ«c Ä·Ä“niņa melnais dogs Stiks, kam Vlads sen atpakaļ, izrādot godu, dāvājis pÄ«lādžkoka zobus, bužinot dzÄ«vnieka zodu. Un tālāk pa labi, metru vai divus, uz kumodes vecas, kur Ä·Ä“niņ&scaron; tur mantiju samta, stāv Ä“rk&scaron;Ä·rožu bÅ«ris, bet tajā, galvu uz leju, nagiem iecirstiem griestos pÄ«kst valdnieka sikspārnis Gārliks &mdash; visu viesu luteklis.<br /><br /></p> <p style="text-align: center;">Un pienācis laiks bija valdniekam mosties,<br />Un apvilkt tās tum&scaron;ākās drānas, <br />Un modās viņ&scaron; mundrs, atverot logus, <br />Un ieliekot balles zobus.<br /><br />Bet durvÄ«s stāv draugs, un noraugās drÅ«mi,<br />SkaudÄ«bas pārņemtu sirdi,<br />Un zina viņ&scaron; vienÄ«gais ko tādu,<br />Ko nevar aptvert ar vampÄ«ra prātu.</p> <p>Un balle sākās, Vlads uzņēma viesus, pats galda galā ar kausu rokā, bet kausā dzira asins krāsā, ko likt pie sārtajām lÅ«pām pÄ“c runas. Un teica viņ&scaron; vārdu pils lielajā zālÄ“ , un lika pie sārtajām lÅ«pām viņ&scaron; kausu, kas dzÄ«s viņu nāvÄ“. Vlads Ä·Ä“niņa cienÄ«gi uzņēma malku, ko gādÄ«gi lÄ“jis bij brālis, vien nezināja valdnieks, ka nodevÄ«ga roka pie tomātu sulas klātu, bija lÄ“jusi jaunavas asins kārtu.<br /><br />Saļima vampÄ«ru monarhs pār galdu, jo skaudÄ«bas pārņemtā drauga sirds, bij zinājusi lietu tādu, ka valdnieks ir vegāns un sen ar to sirgst. Vien paspÄ“ja Vlads pārÄ·ert JÅ«dasa skatu un nočukstÄ“t klusi :&rdquo;KāpÄ“c tu, Sdal?&rdquo;.</p> http://www.perkons.lv/piezimes/418http://www.perkons.lv/piezimes/418 Viss bija tā<p><img style="float: right;" src="../files/Bildes/201010201853M.jpg" alt="" /></p> <p>&nbsp;VÄ“l pirms 10. Saeimas vÄ“lÄ“&scaron;anām man atnāca pavÄ“ste no tiesas, ka jāierodas uz kādas krimināllietas izskatÄ«&scaron;anu. <br />Dienu pÄ“c vÄ“lÄ“&scaron;anām, no RÄ«gas apgabaltiesas saņēmu pavÄ“sti, kurā bija melns uz balta rakstÄ«ts, ka tuvākajās pāris dienās man jāsakravā mantiņas un jādodas atsÄ“dÄ“t pusotru gadu par slepkavÄ«bu un tÄ«&scaron;u dedzinā&scaron;anu, lai slÄ“ptu pierādÄ«jumus.<br />TaisnÄ«bas labad jāatzÄ«st, ka vienÄ«gais par ko es tanÄ« brÄ«dÄ« pārdzÄ«voju bija piparmÄ“tru tÄ“jas paciņu neesamÄ«ba manā iedzÄ«vÄ“ un du&scaron;o&scaron;anās process labo&scaron;anas iestādÄ“. No cita aspekta &mdash; prātā virmoja doma, ka varÄ“&scaron;u veselu pusotru gadu veltÄ«t pagarākai, diletantiskai rakstÄ«&scaron;anai.<br />Tajā pa&scaron;ā dienā kurjers man piegādāja otru vÄ“stuli, kas bija no CVK (Centrālās vÄ“lÄ“&scaron;anu komisijas) ar tekstu, ka saistÄ«bā ar krimināllietu man ir liegta piedalÄ«&scaron;anās vÄ“lÄ“&scaron;anās kā komisijas loceklim.<br /><br />Es nodomāju, ka tas ir visnotaļ dÄ«vaini, ņemot vÄ“rā to, ka vÄ“lÄ“&scaron;anas bija dienu iepriek&scaron;. Un brÄ«dÄ«, kad manā galvā maisÄ«jās četras lietas &mdash; Ä·urÄ·is, piparmÄ“tru tÄ“ja, du&scaron;as un CVK &mdash; iezvanÄ«jās truba, bet zvanÄ«tājs bija kāds zināms tÄ“ls, kur&scaron;, atsaucoties uz mistiskiem pagāju&scaron;ā gada notikumiem, viegli aizlietā balsÄ« aicināja uz pasākumu. Diemžēl nācās izkoļīties par priek&scaron;ā stāvo&scaron;o ieslodzÄ«jumu un atteikt uzaicinājumam.&nbsp;<br />Lai vai kā, nāko&scaron;ajā dienā es pamanÄ«jos savākt pietiekami daudz finanses, lai dažas instances pārskatÄ«tu lietu un "nepamanÄ«tu" pierādÄ«jumus, kas noradÄ«ja uz mani. Bet alkatÄ«gajiem činavniekiem ar to nebija gana, un viņi mani nosÅ«tÄ«ja piedalÄ«ties jaunā kosmosa izpÄ“tes projektā, kuram speciāli bija izgatavots jauns starpgalaktiskais vojādžers. Uzdevums bija pārbaudÄ«t lidaparāta dzÄ«votspÄ“ju, tāpÄ“c izvÄ“le bija starp ilgsto&scaron;u lidinā&scaron;anos starp zemi un mÄ“nesi, vai plÄ“st taisni lÄ«dz brÄ«dim, kad kuÄ£im beigsies zupa. PārÄ“jai ekipāžai izteicu viedokli, ka atbalstu otro variantu, jo, kad jau, tad jau, un ceļojuma kolÄ“Ä£i man piekrita.<br /><br />Kad vojādžera dzinÄ“ji apklusa, paradoksālā kārtā bija saskatāma zeme, kas bija kniepadatas galviņas lielumā un brÄ«numaini krāsaina, bet turpat pie iluminatora lidinājās no papÄ«ra izgriezts cipars "1", un man radās viedoklis, ka tas ir Lenona darinājums, kuru viņ&scaron; palaida kosmosā, kad radÄ«ja dziesmu &laquo;Across the Universe&raquo;. Otrā pusÄ“ ciparam bija melnbalta fotogrāfija. <br />TikmÄ“r, kamÄ“r es tvarstÄ«ju rokā to ciparu, pārÄ“jā ekipāža bija noskaidrojusi, ka mÄ“s esam piezemÄ“ju&scaron;ies uz cietzemes &mdash; mazas mazÄ«tiņas planÄ“tas, kuru ieskāva nakts, tāpÄ“c mÄ“s nespÄ“jām at&scaron;Ä·irt to, kur beidzas planÄ“tas virsma, un kur sākas izplatÄ«jums. <br /><br />Nezinu cik tie&scaron;i ilgi mÄ“s tur klÄ«dām, kamÄ“r uzskrÄ“jām uz kāda balkona stāvo&scaron;am tÄ“lam, kur&scaron; luktura gaismā izskatÄ«jās pÄ“c Ä“rmota cilvÄ“ka &mdash; ar pavÄ“rtu muti lÄ«dz ausÄ«m un lieliem, baltiem zobiem. Iezemietis bija laipns un pavÄ“stÄ«ja, ka Ä«stenÄ«bā no &scaron;Ä«s planÄ“tas lÄ«dz zemei nemaz nav tik tālu, ja vien zina Ä«sāko ceļu. Un vÄ“l, ar roku veicot pla&scaron;u loku norādot uz izplatÄ«jumu, kur iemirdzÄ“jās lielākas un mazākas brÄ«numaini krāsainas bumbiņas, kas nebija lielākas par kniepadatas galviņu, stāstÄ«ja, ka tur visur dzÄ«vojot cilvÄ“kveidÄ«gas bÅ«tnes, kas tikai pavisam nedzaudz at&scaron;Ä·iras no mums vispārpieņemtā tÄ“la. <br /><br />KamÄ“r ekipāža turpināja izzināt uz balkona sastapto iedzimto, es nolÄ“mu doties nelielā pastaigā, jo nupat ausa rÄ«ts un varÄ“ja saskatÄ«t pilsÄ“tplanÄ“tas aprises. Tur, ielejā, slÄ“jās guļamrajoni ar daudzstāvu mājām un daudziem izgaismotiem logiem, bet &scaron;eit, uzkalnā, bija privātmāju rajons. Pie vienas tādas es apstājos, jo pamanÄ«ju rosÄ«bu pagalmā, kurā bija lÄ“rums vecu, sistu automa&scaron;Ä«nu. Mani pamanÄ«jis, saimnieks atvÄ“ra vārtiņus un aicināja ciemos, ar lepnumu izrādot sarÅ«sÄ“ju&scaron;u Porsche 911, kuram sānos esot ieskrÄ“jis kāds tur nebÅ«t cits auto un skaidri redzamas viņa aprises. <br /><br />&mdash; Kādreiz &scaron;Ä«s sistās automa&scaron;Ä«nas es pārdo&scaron;u par bargu naudu., &mdash; tā viņ&scaron; man teica.<br /><br />Un tad, kā atbildes žestu es viņam parādÄ«ju aiz iluminatora nozvejoto, papÄ«rā veidoto, ciparu "1".<br /><br />&mdash; Jā! &Scaron;is ir tas pats Lenona cipars, kuru viņ&scaron; kosmosā palaida tad, kad radÄ«ja dziesmu &laquo;Across the Universe&raquo;, bet &mdash; bet otrā pusÄ“ redzamajā, melnbaltajā attÄ“lā ir &scaron;obrÄ«d uz zemes meklÄ“tais slepkava un dedzinātājs., &mdash; tā viņ&scaron; man teica.</p> http://www.perkons.lv/piezimes/417http://www.perkons.lv/piezimes/417 BrÄ«vdienas, kas nebija<p><img style="float: right;" src="../files/Bildes/201010051656M.jpg" alt="" /></p> <p>Tā nu sanāca, ka nedēļas nogalÄ“ ņēmu aktÄ«vu lÄ«dzdalÄ«bu valsts pārvaldes un likumdo&scaron;anas institÅ«cijas pilnvaroto pārstāvju izraudzÄ«&scaron;anas procedÅ«rā &mdash; 10. saeimas vÄ“lÄ“&scaron;anās.<br /><br />&Scaron;is piedzÄ«vojums sākās pulksten se&scaron;os sestdienas rÄ«tā, kad ar pilsoņus aizskaro&scaron;ām un apvainojo&scaron;ām izteicienu &scaron;altÄ«m, kas kā Eijafjadlajegidla vulkāna pelni pārklāja tuvāko perimetru, kāpu no gultas, lai vilktu drānas un dotos uz iecirkni Nr. LXXXII, kur pusseptiņos uzsāktu aktÄ«vas vÄ“lÄ“&scaron;anu komisijas locekļa kandidāta gaitas. <br /><br />Pirmās dienesta stundas kaulus nelauza, jo manos pienākumos ietilpa mīņāties aukstajā skolas pagrabstāvā, kur&scaron; uz divdesmit četrām stundām pārtapis par tiesiskas valsts pÄ“dÄ“jo bastionu; ar apbrÄ«nu vÄ“rot ļaudis, kuri savu nenovÄ“rtÄ“jamo balsi vÄ“las nodot gādÄ«gajos vÄ“lÄ“&scaron;anu urnas apskāvienos, un izvairÄ«ties no uzmācÄ«ga brÄ«vprātÄ«gā novÄ“rotāja, kur&scaron; labsirdÄ«ga stulbuma un nepārprotamas garlaicÄ«bas vadÄ«ts vajāja un centās pār manām ausÄ«m at&scaron;Ä·etināt visu savas un savu radinieku dzÄ«ves pinumiņu.<br /><br />Ap desmitiem, pÄ“c paprikas nodalÄ«&scaron;anas no salātiem un rÄ«ta siermaizes notiesā&scaron;anas, devos uz foajÄ“ nomainÄ«t iek&scaron;ā laidÄ“ju &ndash; ārā metÄ“ju, kur&scaron; kāpņu galā, kā svÄ“tais PÄ“teris pie paradÄ«zes vārtiem, pārbaudÄ«ja personu apliecino&scaron;os dokumentus, un lÄ“ma par viņu tālāko likteni. <br />Tur ieņēmis stabilu pozu un sataisÄ«jis svarÄ«gu vaigu, mÄ“Ä£ināju pÄ“c iespÄ“jas ātrāk deldÄ“t apmeklÄ“tāju rindu, kas draudÄ“ja izstiepties ārpus iestādes robežām un mest cilpas tuvumā eso&scaron;ajā stadionā. <br /><br />PÄ“c 30 minÅ«tÄ“m saspringta darba, starp nevaldāmajiem vÄ“lÄ“tājiem manā priek&scaron;ā uzzÄ«mÄ“jās trÄ«s iespaidÄ«gi policisti, no kuriem bra&scaron;ākais tipāžs stājās aci pret aci ar mani.<br /><br />&mdash; Labdien, uzrādiet, lÅ«dzu, pasi!, &mdash; teicu pieklājÄ«gā tonÄ« un gaido&scaron;i lÅ«kojos uz dro&scaron;Ä«bas sargu, kas bija ietuntulÄ“ts zilā jakā.<br />&mdash; Ko? Ko man uzrādÄ«t?, &mdash; biedrs konstebls spÄ“ra soli tuvāk manam trauslajam stāvam, bet viņa acis, uzdodot &scaron;os divus askÄ“tiskos jautājumus, pielija pilnas neizpratnes un sa&scaron;utuma, bet lÅ«pās sāka raustÄ«ties agresÄ«vs tiks.<br />&mdash; Pasi! Pasi uzrādÄ«t! Jums ir jāuzrāda pase, ja vÄ“laties balsot., &mdash; un pa&scaron;aizliedzÄ«gi iestājos trÄ«s nopietno vÄ«ru ceļā.<br /><br />&Scaron;Ä« uzdro&scaron;inā&scaron;anās viņu tik ļoti apstulbināja, ka likumsarga trenÄ“tajās acÄ«s nepilnu minÅ«ti varÄ“ja vÄ“rot karuseli, kurā griezās izbrÄ«ns, sa&scaron;utums, neizpratne un pamatÄ«ga cemme par notieko&scaron;o. Tā vārÄ“tu skatÄ«ties bullis, kura pierÄ“ ieskrÄ“ju&scaron;ais knislis saka :&rdquo; Tu ko, быдло, te stāvi, kad man te jālido?!&rdquo;. <br />Situācija atrisinājās, kad godātais policista kungs atjÄ“dzās,<br /><br />&mdash; Kādas vÄ“lÄ“&scaron;anas?! Ir veikts zvans par iespÄ“jamu balsu pirk&scaron;anu JÅ«su iecirknÄ«! Tas esat JÅ«s?, &mdash; bargā un uzbrÅ«ko&scaron;ā tonÄ« viņ&scaron; man vaicāja.<br />JāatzÄ«st, ka tajā brÄ«dÄ« mana piere pārklājās vÄ“sām sviedru lāsÄ«tÄ“m, bet galvā sāka klauvÄ“t veserÄ«&scaron;i, kas signalizÄ“ja par eventuālām nepatik&scaron;anām, kas varÄ“tu piemeklÄ“t manu pakaļu. Jo tikai dienu iepriek&scaron;, vai varbÅ«t naktÄ«, un tas bija tikai nelāgs murgs, kāds atbildÄ«gs pilsonis, kuru redzÄ“ju/nosapņoju pirmo un, cerams, pÄ“dÄ“jo reizi mūžā, mani uzrunāja, piekodinot uzmanÄ«gi sekot noteiktai organizācijai un sekmÄ“t pāris cilvÄ“ku progresÄ«vu virzÄ«bu, par ko virzÄ«tie bÅ«&scaron;ot papildus pateicÄ«gi.<br /><br />&mdash; NÄ“! Nekāda balsu pirk&scaron;ana &scaron;eit nav notikusi., &mdash; es atbildÄ“ju policijas darbiniekam, kur&scaron;, &scaron;Ä·iet, apmierināts ar dzirdÄ“to atbildi, bet ne par, viņaprāt, nepienācÄ«gi izrādÄ«to bijÄ«bu, pagriezās un komandÄ“ja brigādi uz izejas pusi, atstājot mani vienu starp vÄ“lÄ“t gribo&scaron;ām ļaužu masām.<br /><br />Tā bija pienācis laiks man nomainÄ«t posteni, lai atkal dotos aukstajā pagrabā un pildÄ«tu savu algoto pienākumu pret dzimteni, spiežot pasÄ“s zieÄ£eļus un izsniedzot biļetenus.<br /><em><br />Turpinājums, iespÄ“jams, sekos ...&nbsp;</em></p> http://www.perkons.lv/piezimes/416http://www.perkons.lv/piezimes/416 Stacionārais celtnis<p><img style="float: right;" src="../files/Bildes/201009170927M.jpg" alt="" /></p> <p>LÅ«k, ko es jums, cienÄ«tie, pastāstÄ«&scaron;u pie piektdienas.<br /><br />DzÄ«voju es, tātad, divpadsmit stāvu nama vienpadsmitajā lÄ«menÄ«, un &scaron;ajā sakarā, Ä“rtÄ«bas nolÅ«kos, izmantoju vertikālo cÄ“lÄ“jiekārtu &mdash; liftu.<br />Tad, lÅ«k, &scaron;Ä« ierÄ«ce ir konstruÄ“ta un programmÄ“ta tā, ka ja es no saviem mākoņiem laižos lejā, bet tajā brÄ«dÄ« kāds zemāk stāvo&scaron;ais ir nospiedis cÄ“lÄ“jiekārtas izsauk&scaron;anas pogu, tad kabÄ«ne, ar visu mani viņā iek&scaron;ā, &scaron;ajā lÄ«menÄ« apstājas, lai uzņemtu pasažieru papildporciju, un &scaron;ajā brÄ«dÄ« visi labie nodomi, kas bija vÄ“rsti uz cilvÄ“ku komfortu, tiek prasti aizskaloti atejas sÄ“dkastÄ“. Iemesls triviāls &mdash; ja lifts, kas nāk no aug&scaron;as ir pilns ar ļaudÄ«m, tad zemāk stāvo&scaron;ais indivÄ«ds sagaidÄ«jis savu kārtu iekāpt pa vertikāli ceļojo&scaron;ajā kabÄ«nÄ“ jÅ«tās gauži vÄ«lies, jo nespÄ“j atrast brÄ«vu slotu, kurā ievietot savu miesu. Un ja vÄ“l tas notiek pa&scaron;ā rÄ«ta agrumā, tad zemāk dzÄ«vojo&scaron;ajā cilvÄ“ka nervu &scaron;Å«nas saņem nākamo spÄ“cÄ«go triecienu tÅ«lÄ«t aiz <em>бляд, debÄ«lais modinātājs</em>. Un tad viņ&scaron; noteikti padomā &mdash; <em>бляд, atradu&scaron;u laiku, kad vizināties</em> &mdash; un uzkarina veselu blāķi negāciju, kas proporcionāli izdalās uz galvām. cÄ“lÄ“jiekārtā eso&scaron;ajai tautai.&nbsp;<br />&nbsp;Bet ja es kabÄ«nÄ“ esmu viens, bet ar velosipÄ“du? Tad &scaron;āds zemāk dzÄ«vojo&scaron;ais, atkal neatrodot brÄ«vu vietu, visus lāstus uzkrauj uz maniem vārgajiem pleciem. Un tad man, visā visumā labam, pozitÄ«vam un gai&scaron;am cilvÄ“kam, visu atliku&scaron;o dienu jāsadzÄ«vo ar zemāk dzÄ«vojo&scaron;ā raidÄ«to negāciju, kuru nolasÄ«ju viņa naidā un ļaunumā kvÄ“lojo&scaron;ajās acÄ«s. Un tad vairs nav tālu, lai pār ceļu pārskrietu melns kaÄ·is un bÄ“&scaron;s pÅ«delis, liekot man visam nevainÄ«gam un bezgrÄ“cÄ«gam gaidÄ«t nākamos, zemāk dzÄ«vojo&scaron;ā izraisÄ«tos, sÅ«dus, kas lÄ«s pār manu galvu.<br /><br />RezumÄ“jot augstāk teikto &mdash; cÄ“lÄ“jiekārtas izsauk&scaron;anas mehānisms ir destruktÄ«vs, nepārdomāts un vÄ“rsts uz naida kurinā&scaron;anu lÄ«dzpilsoņos.</p> http://www.perkons.lv/piezimes/415http://www.perkons.lv/piezimes/415 Megakino «Akordeons: The Beginning»<p><span style="color: #800000;">[20:41] Perkons:</span> Nesaprotu, kā ko tādu kāds spÄ“j skatÄ«ties <a href="http://klab.lv/users/affair/1438946.html?style=mine">[links]</a> <br /><span style="color: #008080;"> [20:42] Shulcs:</span> Tos tre&scaron;ņakus? A ko, pie pivča parÄ“kt labi. Cita lieta, ka principā savu laiku upurÄ“t Ä«sti morāli gatavs nejustos<br /><span style="color: #800000;">[20:42] Perkons:</span> voot<br /><span style="color: #800000;">[20:42] Perkons:</span> es pat neesmu dro&scaron;s, ka vispār uz ko tādu saņemtos<br /><span style="color: #008080;"> [20:43] Shulcs: </span>NÄ“ nu mÄ“s kad to bespriÄ£elu par bruņiniekiem teļikā skatÄ«jāmies, es bļaÄ£ atrauties nevarÄ“ju, rÄ“cu balsÄ«<br /><span style="color: #008080;">[20:43] Shulcs:</span> Bet nu tÄ«&scaron;ām nea laikam<br /><span style="color: #800000;">[20:44] Perkons:</span> un vÄ“l es aizdomājos, kur&scaron;, bļaÄ·, to vispār filmÄ“<br /><span style="color: #008080;">[20:44] Shulcs:</span> Vot tas jau ir labāks jautājums<br /><span style="color: #008080;">[20:44] Shulcs:</span> Un par kādu naudu<br /><span style="color: #800000;">[20:44] Perkons:</span> un, emmm, scenāriju<br /><span style="color: #008080;">[20:44] Shulcs:</span> Un kā ko tādu vispār var atpelnÄ«t<br /><span style="color: #008080;">[20:45] Shulcs:</span> Nu scenāriju pod durju bliezt - tas vÄ“l saprotams<br /><span style="color: #008080;">[20:45] Shulcs:</span> Gan jau mÄ“s ar pie pāris pivčiem uzmestu<br /><span style="color: #800000;">[20:45] Perkons: </span>nu tas gan<br /><span style="color: #800000;">[20:45] Perkons:</span> fakts, jā<br /><span style="color: #800000;">[20:45] Perkons: </span>un tad taisÄ«tu kastingu, muahaha<br /><span style="color: #008080;">[20:46] Shulcs:</span> :-))))<br /> http://www.perkons.lv/piezimes/414http://www.perkons.lv/piezimes/414 Bārddzine<p><img style="float: right;" src="../files/Bildes/201006021205M.jpg" alt="" width="200" height="115" />PÄ“c tam, kad biju nogalinājis astoņus nÄ«stākos un korumpÄ“tākos cilvÄ“kus trÄ«s &scaron;tatu rajonā, tai skaitā &scaron;erifa brāli, bet pats &scaron;erifs sarakstā bija nākamais, tad kopā ar Erkila Puaro dÄ“lu, kura tÄ“vs ņirdzÄ«gi smÄ«nÄ“ja no durvju puses, caur milzÄ«giem pilsÄ“tas vÄ“dinā&scaron;anas kanāliem, no noplÅ«dinātas indÄ«gas skābes apskāvieniem izglābām pusi viesnÄ«cas stāva. Par nožēlu pārÄ“jie bija miru&scaron;i saindÄ“joties no tvaika vai skābes pārsteigti gulÄ“ja saÄ“sti savās gultās. &Scaron;Ä« skābes noplÅ«de sākotnÄ“ji tika inkriminÄ“ta man, tomÄ“r pārliecino&scaron;ie argumenti un fakti veda &scaron;erifa durvju virzienā.&nbsp;<br /><br />PÄ“c grÅ«tās glāb&scaron;anas operācijas, kā balvu sev pasniedzu vizÄ«ti pie friziera, kuru nebiju apmeklÄ“jis savus piecus gadus. Tur, vienā no augstajiem frizieru krÄ“sliem, sÄ“dÄ“ja &scaron;erifa māsa, kura mani atpazinusi neskopojās ar dzÄ“lÄ«gām replikām :" Es Tev uzdāvinā&scaron;u miljons kreklus, bet tu nezināsi kur&scaron; no tiem bÅ«s tev pÄ“dÄ“jais!" vai :"&Scaron;odien vÄ“l nav tava kārta, bet es zinā&scaron;u, kad tā pienāks!", to visu pavadot ar greizu smaidu un atņirgtiem zobiem.<br /><br />Mani frizÄ“t apņēmās padzÄ«vojusi, maza auguma kundzÄ«te. Tā kā nofrizÄ“t vajadzÄ“ja ikurāt pāris milimetrus autaugu&scaron;o pÅ«ku, viņa tvÄ“ra pÄ“c bārdas naža. PÄ“c galvas virsas sakop&scaron;anas, bet sazin kāda vella pÄ“c atstātajām bakenÄ“m, kuras bija iz&scaron;ņikājusi ornomentā, viņa mani apÄ·Ä“ra ap vidukli un sāka valsÄ“t pa pagalmu, kurā atrādās frizÄ“tava, kas protams manÄ« izraisÄ«ja neviltotu izbrÄ«nu, kas balansÄ“ja uz pavisam neÄ“rta stāvokļa robežas. Lai vai kā, ne bez grÅ«tÄ«bām atbrÄ«vojies no frizieres, devos pie vadÄ«tājas sist galdā dÅ«ri, atrādÄ«t savas izcakotās bakenes un atstāstÄ«t pensionÄ“tās darbinieces izdarÄ«bas, paralÄ“li norādot, ka tās bakenes arÄ« pats varu iznÄ«cināt mājas apstākļos, tomÄ“r &scaron;eit ir principiāla runa par servisu. Manu sÅ«dzÄ«bu pavadÄ«ja ņirdzÄ«gi sÄ“co&scaron;ā &scaron;erifa māsa ar folija gabaliņiem matos.<br />RespektÄ“jot iebildumus, vadÄ«tāja pieaicināja pensionÄ“to frizieri, kuru ieraugot vien mana seja savilkās skābā grimasÄ“. Tad friziere ar dziedo&scaron;iem putniņiem galvā Ä·Ä“ra pÄ“c nu jau neasā naža un ar trulo skuvekli, plÄ“&scaron;ot ādu, vilka pār izrakstÄ«tajām bakenÄ“m, bet uz maniem iebildumiem un mÄ“Ä£inājumiem atraut vecākās priek&scaron;strādnieces roku ar visu nazi no saviem deniņiem, viņa ie&scaron;ņāpa taisni man galvā.<br /><br />Ar domu, ka par &scaron;ādu apkalpo&scaron;anu es nemaksā&scaron;u, man acÄ«s viss satumsa un saÄ·Ä“ris galvu es noslÄ«gu zemÄ“, atstājot fonā ņirdzÄ«gi &scaron;ņāco&scaron;u &scaron;erifa māsu ar balinātām &scaron;Ä·ipsnām.</p> http://www.perkons.lv/piezimes/413http://www.perkons.lv/piezimes/413 Мир увлечений<p>Vakar, paralÄ“li iegÅ«tajai Umberto Eko grāmatai &laquo;Rozes vārds&raquo;, manā valdÄ«juma nonāca mai&scaron;elis PSRS laika monÄ“tiņu. Sirds sažņaudzās, kad saskaitÄ«ju tā laika vidÄ“jā pilsoņa algu jubileju monÄ“tiņās.</p> <p>1 рубль XX лет Победы над фашистской Германией (1965. gads)<br /><img src="http://perkons.lv/files/ciba/201005261965M.jpg" alt="" /><br /><br />1 рубль 50 лет Советской власти (1967. gads)<br /><img src="http://perkons.lv/files/ciba/201005261967M.jpg" alt="" /><br />1 рубль 100 лет со дня рождения Ð’.И.Ленина (1970. gads)<br /><img src="http://perkons.lv/files/ciba/201005261970M.jpg" alt="" /><br /><br />1 рубль 30 лет Победы (1975. gads)<br /><img src="http://perkons.lv/files/ciba/201005261975M.jpg" alt="" /><br /><br />3 рубля 70 лет Октябрьской революции (1987. gads &mdash; sudrabs, ja nekļūdos)<br /><img src="http://perkons.lv/files/ciba/201005261987M.jpg" alt="" /></p> <p>&Scaron;ito bagātÄ«bu pietaupÄ«&scaron;u, pat bÅ«tu kruta savākt visas jubileju naudiņas, bet ko iesākt ar pārÄ“jo skano&scaron;o mantÄ«bu?</p> http://www.perkons.lv/piezimes/412http://www.perkons.lv/piezimes/412 Restorāns «Kannas», hotelis «Annas»<p><img style="float: right;" src="../files/nitaure/201004131874M.jpg" alt="" width="200" height="130" />&nbsp;&Scaron;is stāsts, ko jums stāstÄ«&scaron;u, aizsākās &scaron;Ä« gada marta beigās, kad saimnieciskās vienÄ«bas krā&scaron;ņā puse, dažādu iemeslu vadÄ«ta un saprāta balss bÄ«dÄ«ta, atteicās no atkārtotas slaistÄ«&scaron;anās pa Londonas ielām un nolÄ“ma izmest nelielu loku pa Vidzemes pakalniem un ielejām. &Scaron;is stāsts bÅ«s par patiesām jÅ«tām un skaudro dzÄ«vi, ar asām izjÅ«tām un laimÄ«gām beigām.<br />Nevelkot gumiju, pārlÄ“ksim uz kādu aprīļa ceturtdienu, kad, sakarā ar vietÄ“jas nozÄ«mes svÄ“tkiem, somā iemetām zobu diegu un zeÄ·es, globālās pozicionÄ“&scaron;anas sistÄ“mai iebarojām koordinātes: 57&deg;11'30.43" N 25&deg;02'52.79" E, un devāmies ceļā.<br /><br />Nospraustajā punktā &mdash; Aug&scaron;lÄ«gatnes apvidÅ« &mdash; ieradāmies visvisādu krauÄ·u un čurkstu korāļu sveikti un <a href="http://www.vienkoci.lv">Vienkoču</a> parka gaidÄ«ti, kur mazā mājiņā sÄ“do&scaron;ā sārtvaidze kasierÄ«te par diviem latiem no snÄ«pja izsniedza dabas takas karti un palaida mÅ«s ganÄ«ties parkā. <br />NeuzkavÄ“joties bÄ“rnu rotaļlaukumā, devāmies pa mar&scaron;rutā nospraustajām bultām, kas mÅ«s ieveda kokā grebtu lukturu un miniatÅ«ru mājeļu (sākot no vienkār&scaron;iem namiņiem un beidzot ar LÄ«gatnes papÄ«rfabrikas &laquo;Beiwerk&raquo; maketiem) nosÄ“tā meža pudurÄ«.<br /><br />AttÄ“los: vienkār&scaron;a mājiņa un Nurmižu muižas makets.<br /><a class="thickbox" href="http://perkons.lv/files/nitaure/201004131854L.jpg"><img src="../files/nitaure/201004131854M.jpg" alt="" width="230" height="150" />&nbsp;</a><a class="thickbox" href="http://perkons.lv/files/nitaure/201004131855L.jpg"><img src="../files/nitaure/201004131855M.jpg" alt="" width="252" height="150" /></a> <br />Laipojot starp kokā darinātām Ä“rcÄ“m un cirslÄ«&scaron;iem, &scaron;ausminoties par moku placi un aplÅ«kojot vienkočus &mdash; koka laiveles, kas grieztas kokā &mdash; nonācām pie &laquo;Zemes mājās&raquo; &mdash; no smil&scaron;māla maisiem un malkas pagalÄ“m bÅ«vÄ“ta ekobÅ«vniecÄ«bas eksperimenta.<br /><br />AttÄ“lā: eksperiments<br /><a class="thickbox" href="http://perkons.lv/files/nitaure/201004131856L.jpg"><img src="../files/nitaure/201004131856M.jpg" alt="" width="200" height="150" /><br /></a>Ar to &scaron;Ä« pastaiga bÅ«tu noslÄ“gusies, ja vien sārtvaidze kasierÄ«te nebÅ«tu pajautājusi uz kurieni tālāk ved mÅ«su lÄ«kumotais brÄ«vdienu ceļ&scaron;. Uzzinājusi, ka principā tiek mestas acis uz NÄ«taures pusi, viņa vidzemnieces lieti&scaron;Ä·umā piedāvāja 30% atlaidi pusdienām &laquo;NÄ«taures dzirnavās&raquo;. Saimnieciskā struktÅ«rvienÄ«ba &scaron;o piedāvājumu atzina par labu esam, un komandÄ“ja parādi NÄ«taures virzienā. http://www.perkons.lv/piezimes/411http://www.perkons.lv/piezimes/411 VÄ“jgrābsles<p><img style="float: right;" src="../files/Bildes/201003301227M.jpg" alt="" /><img style="float: right;" src="../files/Bildes/201003301227M.gif" alt="" width="200" height="144" />PavasarÄ«go saules staru un remdeno radiatoru sildÄ«tas, mostas pirmās mu&scaron;as. Tad apreibu&scaron;as no atmodas laimes, vÄ“zÄ“jot nogulÄ“tos spārnus un tÄ«rot no acÄ«m miegu, streipuļo pa dzÄ«vokli meklÄ“jot siltāko stÅ«rÄ«ti &mdash; viena ar nosiekalotajām kājām lāčo pa loga stiklu, kas pÄ“c &scaron;ādas apie&scaron;anās arvien vairāk brÄ“c pÄ“c spodrinā&scaron;anas, otra, nespÄ“jusi izturÄ“t dulnumu, novÄ“lusies uz muguras spārdās ar kājām un griežoties uz riņķi traki zumzina, pārkliedzot pārraidi televizorā.<br /> <br />Tad, pÄ“c pāris dienu vÄ“ro&scaron;anas un &scaron;Ä« priek&scaron;nesuma klausÄ«&scaron;anās, saņēmos, un paņēmis vÄ“jgrābsles saujā palaidu tās brÄ«vÄ“ no vienpadsmitā stāva lodžijas, un apmierināts par padarÄ«to atgāzos tur iznestajā krÄ“slā, lai aizsmÄ“Ä·Ä“jis vizualizÄ“tu tās pāris laimÄ«gās &mdash; brÄ«vÄ“ palaistās mu&scaron;as. Taču, jo vairāk domāju, jo drÅ«mākos toņos krāsojās &scaron;Ä« aina.&nbsp;<br /><br />Ja sākumā, tiku&scaron;as vaļā no mana satvÄ“riena, tās steidza ievilkt savās mazajās mu&scaron;u plau&scaron;ās brÄ«vÄ«bas saldo gaisu, tad jau nākamajā mirklÄ« vÄ“jgrābsles nevis rotaļīgi lidinājās vienpadsmitā stāva augstumā, bet gan dzedrā vÄ“ja atdzesÄ“tas sastinga un kā mu&scaron;as krÄ«ta lejā no galvu reibino&scaron;ā augstuma.&nbsp;<br />Kurai, atsitoties pret koku zariem un iekrÄ«tot pÄ“rnajā zālÄ“, izdevās aizmigu&scaron;ai izdzÄ«vot, lai pienākot siltākam laikam mostos. Kura, triecoties pret asfaltÄ“to ietvi, nositās beigta.</p> http://www.perkons.lv/piezimes/410http://www.perkons.lv/piezimes/410 Nedaudz par pieklājÄ«bu<p><img style="float: right;" src="../files/ciba/201003261225M.jpg" alt="" width="200" height="150" />Neskatoties uz to, cik netolerants un visādi citādi slikts esmu, tomÄ“r uzskatu, ka bÄ“rnÄ«bā tiku labi audzināts. Nu pieklājÄ«bā noteikti.<br /><br />Jau no bÄ“rna kājas, piemÄ“ram, esmu vienmÄ“r laidis sievietes pa priek&scaron;u transportā, bet izkāpjot savai dāmai padevis roku. Tā &scaron;odien, laižot pa priek&scaron;u kārtÄ“jo omÄ«&scaron;u un spindzeļu porciju, aizdomājos. <br />LÅ«k jaunÄ«bā, kad kādai sirdsdāmai pasniedzu roku izkāpjot, viņa mani nosauca par netipiski pieklājÄ«gu un dzimu&scaron;u nepareizajā gadsimtā. Labi, ka ar somiņu neiekrāva vai par impotentu nenosauca. Kop&scaron; tā laika man tāds kā rÅ«gtumiņ&scaron; sirdÄ«, bet tomÄ“r drosmÄ«gi turpinu, jāsaka gan, ka citai dāmai, sniegt roku. <br /><br />Tagad nedaudz par otro punktu &mdash; sievie&scaron;u lai&scaron;anu pa priek&scaron;u, pieņemsim, transportā. Tas katru reizi ir ne tikai pa&scaron;saprotami pieklājÄ«gs žests, bet vienlaicÄ«gi arÄ« pamatÄ«gs blieziens nervu sistÄ“mai. Jo &mdash; kad viņas visas, tādas sakrāsotas un &scaron;tātÄ«gas, vai nu jau sirmās &scaron;Ä·ipsnas piekrāsoju&scaron;as un mollÄ«gas, ierau&scaron;as transportā, tad pilnÄ«bā bloÄ·Ä“ pilnÄ«gi jebkādu darbÄ«bu. Tad, nostāju&scaron;ās priek&scaron;ā brauk&scaron;anas kartiņas elektroniskajam lasÄ«tājam, pārkrāmÄ“ savas rokassomiņas saturu, no kura jebkur&scaron; normāls Makgaivers varÄ“tu uzÄ·Ä«lÄ“t piecus Titānikus un vienu kosmosa kuÄ£i Vostok, lai pienākot nākamajai pieturai palaistu pie eleketroniskās iekārtas nākamo, nebÄ«&scaron;os &scaron;Ä« vārda, daiļā dzimuma pārstāvi. Un es stāvu, un es gaidu, turot rokās jau pieturā no kabatas izvilkto brauk&scaron;anas dokumentu. Un es noskatos uz to, kā jau piekto reizi, pie tre&scaron;ā kar&scaron;u lasÄ«tāja, kāda kundze, pielietojot citu tehniku, vicina savu rokassomiņu.<br /><br />Bet bÄ“rnÄ«bā tiku labi audzināts. Nu pieklājÄ«bā noteikti.</p> http://www.perkons.lv/piezimes/409http://www.perkons.lv/piezimes/409